รอบที่ 2
รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
โครงการรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
รอบที่ 2 โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์"
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาพิการ
รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) (คณะสถาปัตย์ฯ)
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 2
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)
รอบที่ 2 โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) (คณะวิศวฯ)
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี