การรับสมัครนักศึกษา รับตรงทั่วไป (รอบที่ 2)
รอบที่ 2
รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย
โครงการรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี
รอบที่ 2 โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (ครั้งที่ 3)
รอบที่ 2 โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี