การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัย
คัดเลือกไว้เท่านั้น
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสัญญาการยืนยันการเข้าศึกษา 75.32 KB
DOWNLOAD
แบบฟอร์มสัญญาการยืนยันการเข้าศึกษา ฉบับภาษาไทย 75.32 KB
DOWNLOAD
แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา 75.32 KB
DOWNLOAD
แบบฟอร์มสัญญาการยืนยันการเข้าศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 75.32 KB
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี