APPLYการรับบุคคลภายนอก

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโดยเลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
2. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
3. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
4. อัตราค่าใช้จ่ายตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557 มีดังนี้
   4.1 ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา
   4.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
   4.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive Course) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือหลักสูตรฝึกอบรม เป็นไปตามประกาศของคณะหรือภาควิชาหรือสายวิชา
   4.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับคณะต่างๆ มีดังนี้
    - ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่าย
6. อัตราค่าใช้จ่ายโครงการอบรม Jacob Jensen Design-KMUTT
        โครงการอบรมระยะสั้น 2 เดือน
           - ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  40,000 บาท
        โครงการอบรมระยะยาว 1 ปี
           - ค่าธรรมเนียมพิเศษ   34,000 บาท (ชำระภาคการศึกษาแรกครั้งเดียว)
           - ค่าลงทะเบียน 6 รายวิชา (18 หน่วยกิต) (12,000 บาทต่อหน่วยกิต) = 216,000 บาท
             แบ่งชำระเป็น 2 ภาคการศึกษา ครั้งละ 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต = 108,000 บาท)

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 1/2560

          - เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
          - ส่งหลักฐานการสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)
          - ลงทะเบียนเรียน : วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ตารางเรียน
     - คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (SEEM)
     - บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
     - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (FIET)
     - คณะศิลปศาสตร์ (SoLA)
     - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FoE)
     
โครงการอบรม
     - Jacob Jensen Design-KMUTT *
* ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร. 02-470-7887

หมายเหตุ
1. ผู้สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเเสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8333
2. ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่
    2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557
    2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557
สมัครเข้าศึกษา
การรับสมัครบุคคลภายนอก (Non-Aged Group Application Form)
เลือกสาขา/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร (Select Subject or Course) *
ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Details)
(เช่น 25/12/2535)
(บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
ข้อมูลการศึกษา (Education Background)
เอกสารประกอบการสมัคร (Required Documents)
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo)*
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo)*
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png)
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript)*
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript)*
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, pdf)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar)
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี