APPLYการรับบุคคลภายนอก


เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโดยเลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
2. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
3. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
4. ผู้เรียนที่ประสงค์จะโอนผลการเรียนแบบบุคคลภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาสามารถโอนผลการเรียนได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
5. อัตราค่าใช้จ่ายตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557 มีดังนี้
   5.1 ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา
   5.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
   5.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive Course) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือหลักสูตรฝึกอบรม เป็นไปตามประกาศของคณะหรือภาควิชาหรือสายวิชา
   5.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการรับสมัคร (Application Procedure)
     - รายละเอียด (For Thai Students)

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 2/2561 (Admission Calendar 2/2018)

          - เปิดรับสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร: วันที่ 1 สิงหาคมถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: ภายในเดือน มกราคม 2562
          - ลงทะเบียนเรียน : ภายในเดือน มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2/2561 (Announcement of the Eligibility Students 2/2018)
     -ครั้งที่ 1 (15/11/61)
     -ครั้งที่ 2 (3/12/61)
     -ครั้งที่ 3 (12/12/61)

รายวิชาที่เปิด ปีการศึกษา 2561(Available Faculty/ Major/ Course)

     - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)     
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FOE)
     - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (FIET)
     - คณะศิลปศาสตร์(SoLA)     
     - สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
     - คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (SEEM)
     - บัณฑิตร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
     - คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (SBT)
     - คณะวิทยาศาสตร์ (FSCI)
     - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ(SoA+D)
     - บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับคณะต่างๆ มีดังนี้ (Expense)
    - ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่าย(Credit Fee and Property Damage Protection Charge)

รายละเอียดหลักสูตร(รายวิชา, หน่วยกิต) Course Description
    - ปริญญาตรี(Bachelor Degree)
    - ปริญญาโท(Master Degree)
    - ปริญญาเอก(Doctor Degree)

หมายเหตุ
1. ผู้สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเเสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8333
2. ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่
    2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557
    2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาบุคคลภายนอก
    2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557
สมัครเข้าศึกษา (Apply)
การรับสมัครบุคคลภายนอก (Non-Aged Group Application Form)
กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Please fill in Thai ID No. or Passport No.)
เลือกคณะ/หลักสูตร/วิชา/หลักสูตรอบรมที่ต้องการสมัคร (Select Faculty/ Major/ Course Name) *
เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน (Type of Enrollment) *
ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Details)
(เช่น 25/12/2535)
(บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
ข้อมูลการศึกษา (Education Background)
เคยศึกษาประเภทบุคคลภายนอกและรายวิชา (Used to study in Faculty/School in subjects)
เอกสารประกอบการสมัคร (Required Documents)
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo) *
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo) *
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png)
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript) *
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript) *
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, pdf)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar)
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี