APPLY การรับบุคคลภายนอก
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้
 1. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโดยเลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
 2. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
 3. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
 4. อัตราค่าใช้จ่าย มีดังนี้
  1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา
  2. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive Course) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือหลักสูตรฝึกอบรม เป็นไปตามประกาศของคณะหรือภาควิชาหรือสายวิชา
  4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
 1. ผู้สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8333
 2. ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามที่
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ. 2557
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ. 2557
การรับสมัครบุคคลภายนอก
เลือกสาขา/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร *
ข้อมูลผู้สมัคร
(เช่น 25/12/2535)
(บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
ข้อมูลการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร *
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร *
เลือกไฟล์
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png)
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา *
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา *
เลือกไฟล์
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, pdf)
เอกสารอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ
เลือกไฟล์
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar)
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี