APPLYการรับบุคคลภายนอก

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโดยเลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
2. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
3. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
4. อัตราค่าใช้จ่ายตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557 มีดังนี้
   4.1 ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา
   4.2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
   4.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive Course) หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หรือหลักสูตรฝึกอบรม เป็นไปตามประกาศของคณะหรือภาควิชาหรือสายวิชา
   4.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการรับสมัคร (Application Procedure)
     - รายละเอียด (For Thai Students)
     - How to Apply (For International Students)
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ปีการศึกษา 2/2560

          - เปิดรับสมัคร : วันที่ 2 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
          - ส่งหลักฐานการสมัคร : วันที่ สมัคร ถึง วันที่ 5 มกราคม 2561
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561
          - ลงทะเบียนเรียน : ภายในเดือน มกราคม 2561
ตารางเรียน
     - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)


อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับคณะต่างๆ มีดังนี้
    - ตารางรายละเอียดค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
1. ผู้สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเเสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8333
2. ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่
    2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557
    2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557
สมัครเข้าศึกษา
การรับสมัครบุคคลภายนอก (Non-Aged Group Application Form)
เลือกสาขา/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร (Select Subject or Course) *
ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Details)
(เช่น 25/12/2535)
(บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์)
ข้อมูลการศึกษา (Education Background)
เอกสารประกอบการสมัคร (Required Documents)
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo)*
รูปถ่าย 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร (1 inch photo)*
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png)
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript)*
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Degree Transcript)*
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, pdf)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เอกสารอื่นๆ (Other Documents)
เลือกไฟล์ (Browse)
(จำนวน 1 ไฟล์ รองรับไฟล์ jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, rar)
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี