APPLY ระดับปริญญาตรี
โครงการรับสมัครนักศึกษา
การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น ดังต่อไปนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย์ - คณิต)
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ - คำนวณ)
ภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์ - ภาษา)
ภาษาอังกฤษ - สังคมศาสตร์ (ศิลป์ - สังคม)
คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (คณิต - คอม)
วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ (วิทย์ - คอม)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สายช่างที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สายช่างที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โครงการที่เปิดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
ดูโครงการ
การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกไว้เท่านั้น
ดูโครงการ
การรับสมัครนักศึกษา
แอดมิชชั่นกลาง
ระบบกลาง (Admissions) ผ่านการคัดเลือก จากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
ดูรายละเอียด
ตรวจสอบสถานะ
เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
ได้ง่ายและรวดเร็ว แค่คลิก
คลิกที่นี่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มสัญญาการยืนยันการเข้าศึกษา
LINK
แบบฟอร์มสัญญาการยืนยันการเข้าศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
LINK
ตรวจสอบสถานะ EMS / พัสดุลงทะเบียน
LINK
หอพัก KMUTT
LINK
แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา มจธ.
LINK
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559 272.1 KB
DOWNLOAD
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี