การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัย
คัดเลือกไว้เท่านั้น
รอบที่ 4 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565
  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th (ปิดระบบวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.59 น.)

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร
 ดังนี้
    1.1 สำเนาระเบียนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)
(กรณีสำเนาผลการเรียนมี 2 หน้าให้รวมเป็นไฟล์เดียว และต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)
   1.2 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน
         1.2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
         1.2.2 ประวัติส่วนตัว
         1.2.3 ประวัติการศึกษา
         1.2.4 ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
   1.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT 

(สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) (ถ้ามี)
   1.4 เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด 


2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อฯ ผ่านเว็บไซต์/ Facebook หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ จากทางคณะ/ภาควิชา  

3. ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
   3.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
   3.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัย
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
LINK
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัคร
DOWNLOAD
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการ Active Recruitment
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี