การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
3. โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์" ปีการศึกษา 2566
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 20 มีนาคม 2566
   ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th/ 


หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. เอกสารรับรองการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์จากองค์กรภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทางด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์
4. เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีชื่ออยู่ในเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจนั้น ๆ
5. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
LINK
กำหนดการรับสมัคร
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี