การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
11. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน TGAT/TPAT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
- เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า* (เทียบเท่า* หมายถึง ปวช. และ GED/IGCSE)
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 16 มีนาคม 2566
   ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th/ 


หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
3. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)
1. คะแนน SAT สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา 
    - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
        "ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนน SAT Mate ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน สามารถยื่นประกอบในการสมัครได้"
    - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) และวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
        "ถ้าผู้สมัครเข้าศึกษามีคะแนน SAT Mate สามารถยื่นประกอบในการสมัครได้"

2. หากนักเรียนไม่มีคะแนน TGAT/TPAT ให้ยื่นผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และสามารถสมัครได้โดยสามารถใช้ Predicted Grade ที่โรงเรียนออกให้ได้  โดยคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก


ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
DOWNLOAD
กำหนดการรับสมัคร
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี