การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
6. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2566
- เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า* (เทียบเท่า* หมายถึง IGCSE เป็นต้น)
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2566
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 16 มีนาคม 2566
   ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th/ 


หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือสำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
3. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติม
- สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results)
  (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR) 
*อ่านรายละเอียดที่เกณฑ์การรับสมัคร 
- Personal Statement (สำหรับทุกสาขาของคณะสถาปัตย์ฯ ยกเว้นการบูรณาการการออบแบบด้วยพหุปัญญา)
   Your motivation to study Why you decide to apply for the program and why you choose SoA+D,
   or KMUTT.
    Your expectation from the study How the study can accommodate your future career plan
   or other things you would like to achieve after graduation.
- จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ (สำหรับทุกสาขาของคณะสถาปัตย์ฯ)

หลักฐานเพิ่มเติม (สำหรับสาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา)
- อัปโหลดวิดีโอแนะนำตนเอง ความยาวสูงสุด 5 นาที เข้ามาในระบบรับสมัคร

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
DOWNLOAD
กำหนดการรับสมัคร
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี