การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2564

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2564

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังนี้ https://goo.gl/WCuaAq


**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ก่อนการสมัคร** 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2564
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2564 (15 ก.พ. 64)
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
LINK
กำหนดการรับสมัคร GATPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม 2564 (15 ก.พ. 64)
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 29 มี.ค. 64)
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี