การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2564

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2564

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังนี้ https://goo.gl/WCuaAq


**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ก่อนการสมัคร** 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ GATPAT เพื่อการกระจายโอกาส 2564 (ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2564)
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสฯ 2564 (15 ก.พ. 64)
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
LINK
กำหนดการรับสมัคร GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสฯ 2564 (15 ก.พ. 64)
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 29 มี.ค. 64)
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี