การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
9. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2566
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ใน
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด
หมายเหตุ : โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดียรับแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ ศิลป์คำนวณ
2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 6 เมษายน 2566 ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th/ 

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังนี้ https://bit.ly/EducationalArea


หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
กำหนดการรับสมัคร
DOWNLOAD
เขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี