การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2564

โครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2564

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th


หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้
1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่6) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์(สำหรับผู้ที่
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6)
1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้พิการ เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รับนศ.พิการ 64
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร นศ.พิการ 64
DOWNLOAD
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
LINK
กำหนดการรับสมัคร นศ.พิการ 64
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี