การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2566
- เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 
(ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครวันนี้ - 25 มกราคม 2566)
ที่เว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th


หลักฐานการสมัคร
ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน ระบบรับสมัคร ดังนี้
1. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือสำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)
(กรณีสำเนาผลการเรียนมี 2 หน้าให้รวมเป็นไฟล์เดียว และต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)
2. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน
    2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
    2.2 ประวัติส่วนตัว
    2.3 ประวัติการศึกษา
    2.4 ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP/RMIT/TOEIC/CEFR (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) (ถ้ามี)
4. เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ผู้สมัครติดตามการประกาศรายชื่อฯ ผ่านเว็บไซต์/Facebook หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ จากทางคณะ/ภาควิชา (ข้อมูลคณะ/ภาควิชา)

ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2. กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

โครงการ Active Recruitment ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับ SMS และ / หรือ E-mail แจ้งชำระเงินค่าสมัคร 350 บาท

สำคัญมาก ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS รอบที่ 1 แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิสมัครสอบรอบต่อไป และหากผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  


** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร AR
LINK
กำหนดการรับสมัคร
DOWNLOAD
คู่มือการใช้งานระบบ AR
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี