การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัครไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งมาสำนักงานคัดเลือกฯ ภายในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ และกรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย


เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. หนังสือรับรองจากโรงเรียนสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.
3. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

4. แฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)

รหัสเข้าสู่ระบบกลุ่มเฉพาะ : SCIKM163

**กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รับนร.โครงการ วมว. 63
DOWNLOAD
ประกาศทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
DOWNLOAD
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
DOWNLOAD
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครรับนร.โครงการ วมว. 63 ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 62
DOWNLOAD
กำหนดการรับนร.โครงการ วมว. 63
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารรับนร.โครงการ วมว. 63
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 2 ธ.ค. 62)
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี