การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564
  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th


หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังนี้
1.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 หนังสือรับรองจากโรงเรียนสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.
1.3 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
1.4 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)

1.5 เอกสารเฉพาะผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
1.5.1 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results.) (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
1.5.2 Personal Statement of Motivation :
- Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
- How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.
1.5.3 จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

รหัสเข้าสู่ระบบกลุ่มเฉพาะ : SCIKM164

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รับนร.โครงการ วมว. 64
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครรับนร.โครงการ วมว. 64
DOWNLOAD
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูเเลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
DOWNLOAD
ประกาศทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
DOWNLOAD
กำหนดการรับนร.โครงการ วมว. 64
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 21 ธ.ค. 63)
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี