การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564
  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th


เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งมายังสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารการสมัคร ดังนี้
1.1 ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
**กรุณาระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัคร มุมบนขวามือของใบสมัคร**
1.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา 
1.3 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)
**กรณีแฟ้มสะสมผลงานชำรุดหรือสูญหาย ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น** 

2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
DOWNLOAD
กำหนดการรับสมัคร ความสามารถพิเศษเเละทุนเพชรฯ 2564
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)
LINK
เกณฑ์การรับสมัคร ความสามารถพิเศษเเละทุนเพชรฯ 2564
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ความสามารถพิเศษเเละทุนเพชรฯ 2564
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี