การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2564
  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th


เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนเเละส่งไปยังมูลนิธิสอวน. ภายในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)

หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

1. ผู้สมัครรวบรวมเอกสารการสมัคร ดังนี้
1.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
1.3 หนังสือรับรองผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
1.4 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
1.5 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่จำกัดหน้า)


2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
2.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

รหัสเข้าสู่ระบบกลุ่มเฉพาะ : POSNKM164

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯรับนร.จากมูลนิธิ สอวน 64
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร รับนร.จากมูลนิธิสอวน. 64
DOWNLOAD
แบบฟอร์มการสมัครเข้าศึกษาของมูลนิธิ สอวน.
DOWNLOAD
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารมูลนิธิ สอวน.
DOWNLOAD
ประกาศทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
DOWNLOAD
กำหนดการรับสมัคร รับนร.จากมูลนิธิสอวน. 64
DOWNLOAD
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 21 ธ.ค. 63)
LINK
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี