การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2563

โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2563

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

  (เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า*)
  เทียบเท่า* หมายถึง GED, IGCSE เป็นต้น)

  เอกสารการสมัคร
  ไม่ต้องอัพโหลดในระบบรับสมัคร ให้นำมาในวันสอบคัดเลือก (กรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
  ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้สมัครทุกคนต้องอัพโหลดหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ และกรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย

  เอกสารการสมัคร มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  4. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  เอกสารการมัคร (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
  3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
  4. Personal Statement of Motivation : 
  - Why have you decided to apply for the program? What are the reasons that you choose to study at SoA+D or KMUTT?
  - How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation?
  5. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

  6. 
  ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้วจึงรวบรวมเอกสารการสมัครส่งภายในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
  ยกเว้น* 
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์


  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
  ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ KMUTT INTER (ครั้งที่ 1) 63 (ประกาศวันที่ 2 ธ.ค. 62)
  DOWNLOAD
  เกณฑ์การรับสมัคร KMUTT INTER (ครั้งที่ 1) 63 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 62
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร KMUTT INTER (ครั้งที่ 1) 63
  DOWNLOAD
  ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารคณะสถาปัตย์ฯ KMUTT INTER ครั้งที่ 1
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 2 ธ.ค. 62)
  LINK
  Announcement KMUTT INTER (1) 63
  DOWNLOAD
  Admission Requirement KMUTT INTER (1) 63
  DOWNLOAD
  Admission Schedule KMUTT INTER (1) 63
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี