การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 1
 ปีการศึกษา 2563

 •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
 •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

  ผู้สมัครรวบรวมเอกสารการสมัครและอัพโหลดในระบบรับสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
  หมายเหตุ : กรณีมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาในวันสอบคัดเลือกด้วย


  เอกสารการสมัคร มีดังนี้
  1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2.สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการเรียน
  3.หน้าบัตรประจำตัวประชาชน (อัพโหลดลงระบบรับสมัคร)
  4.เป้าหมายในการศึกษา/ความคาดหวังในผลลัพธ์การศึกษา ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
  5.แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)(ส่งเป็นไฟล์แสกนเอกสารเเนบ)


  **กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ (Individual Based Program) - IBP ครั้งที่ 1 63 (ประกาศวันที่ 2 ธ.ค. 62)
  DOWNLOAD
  กำหนดการรับสมัคร (Individual Based Program) - IBP ครั้งที่ 1 63
  DOWNLOAD
  เข้าสู่ระบบรับสมัคร (เปิดระบบวันที่ 2 ธ.ค. 62)
  LINK
  เกณฑ์การรับสมัคร (Individual Based Program) - IBP ครั้งที่ 1 63
  DOWNLOAD
  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
  DOWNLOAD
  ย้อนกลับ
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี