การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563
  •     ส่งเเฟ้มสะสมผลงาน มาที่มหาวิทยาลัยฯ/คณะ/ภาควิชา (รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
         ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562
     


เอกสารการสมัครประกอบด้วย

1. หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
2. ประวัติส่วนตัว (ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลให้ชัดเจน)
3. ประวัติการศึกษา
4. สำเนาผลการเรียน (ปพ.1)
5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP

(สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)
6. ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
7. เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด
8. กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://aradmission.kmutt.ac.th (เฉพาะนักเรียนที่ส่งเอกสาร/แฟ้มสะสมผลงาน มายังสำนักงานคัดเลือกฯ)

  •     ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สาขาวิชาจะติดต่อผ่านทาง SMS หรือ E-Mail หรือเว็บไซต์ของสาขา
  •     ผู้ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยฯจะแจ้งขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่าน SMS หรือ E-mail
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) วันที่ 27 มกราคม 2563

**กรุณาอ่านรายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครแต่ละคณะ โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 62
DOWNLOAD
เอกสารการสมัคร (เพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์
DOWNLOAD
Active Recruitment Project Round 1 (English Version)
DOWNLOAD
Active Recruitment Requirements Round 1 (English Version)
DOWNLOAD
เอกสารการสมัคร (เพิ่มเติม) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี