การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 1
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564
  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th (ปิดระบบวันที่ 21 ธันวาคม เวลา 23.59 น.)
ยกเว้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครผ่านเว็บไซต์ https://ar.sit.kmutt.ac.thหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารผ่าน
ระบบรับสมัคร ดังนี้
    1.1 สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3) หรือ สำเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3)
(กรณีสำเนาผลการเรียนมี 2 หน้าให้รวมเป็นไฟล์เดียว และต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)
   1.2 สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน
         1.2.1 หน้าปก (ระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
         1.2.2 ประวัติส่วนตัว
         1.2.3 ประวัติการศึกษา
         1.2.4 ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
   1.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP

(สำหรับหลักสูตรนานาชาติ)
   1.4 เอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา กำหนด 


2. ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้
   2.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
   2.2 กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

** กรุณาอ่านรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยฯ/เกณฑ์การรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร
ด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ Active Recruitment รอบที่ 1/2564
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัคร Active Recruitment รอบที่ 1/2564 ข้อมูล ณ 27 พ.ย. 63
DOWNLOAD
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
LINK
กำหนดการรับสมัคร Active Recruitment รอบที่ 1/2564
DOWNLOAD
Admission Schedule - Active Recruitment Round 1 Academic Year 2021
DOWNLOAD
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครโครงการ Active Recruitment
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี