กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564

01 ก.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

index-step2Artboard-1-2x.png

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (JGSEE บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (GMI บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม)
 
Clusters of Master’s Degree
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี