ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564 (ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร)

16 ธ.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
ทุนสนับสนุนหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษา 2/2564

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสมควรได้รับทุนการศึกษา
โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ผ่านเว็บไซต์ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา


หมายเหตุ
 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาไทย)
 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 
วิธีการและกำหนดการเสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
ประกาศ มจธ. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 
เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
คณะศิลปศาสตร์
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี