ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565 (รอบที่ 1)

30 พ.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
ทุนสนับสนุนหลักสูตร (รอบที่ 1)
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษา 1/2565


ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาฯ
โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาฯ
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ผ่านเว็บไซต์ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา


หมายเหตุ
 กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
0.00 B
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ประกาศ มจธ. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาไทย)
0.00 B
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี