ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

[ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบที่ 3)

03 พ.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 1/2565
(รอบที่ 3)


ผ่าน Facebook
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
Facebook: Food Engineering KMUTT
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี