ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

[ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

02 มี.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(รอบที่ 2)


ผ่าน Facebook
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
Facebook: Food Engineering KMUTT
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี