ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

08 ก.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2564)

แบบสัมภาษณ์ทุกเดือน  (สิงหาคม ถึง ธันวาคม)
สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ตัดรอบการสมัคร วันที่ 10 ของทุกเดือน
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทุกเดือน >> Click

แบบสัมภาษณ์เป็นรอบ
สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 ตั้งแต่วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เป็นรอบ >> Click

Apply63--Tetet.png

หมายเหตุ
1. การส่งหลักฐานการสมัคร (ภายใต้สถานการณ์โควิด-19) แนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครแบบออนไลน์ ยกเว้น หนังสือให้คํารับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน เมื่อดําเนินการแล้ว ขอให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน จัดส่งเอกสารมายังสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ที่อีเมล admission@kmutt.ac.th
2. กรณีผู้สมัคร ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร
** มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิ์การสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-4708367
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ มจธ. เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท
 
ประกาศ มจธ. เรื่องการชำระค่าสมัครและค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
ปฏิทินกำหนดการ วิทยาลัยสหวิทยาการ หลักสูตร IBP
0.00 B
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร และช่องทางชำระเงิน
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
จำนวนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี