ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

[(GMI) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 1)

25 ก.พ. 2564 | บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
(บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(รอบที่ 1)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผ่านเว็บไซต์ GMI บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
http://www.gmi.kmutt.ac.th/
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี