ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

[(GMI) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

13 พ.ค. 2564 | บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
(บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(รอบที่ 2)

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผ่านเว็บไซต์ GMI บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
http://www.gmi.kmutt.ac.th/
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี