ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(TETET) ประกาศรับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists

21 ต.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists
(TETET)

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 

สมัครสอบได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
จำนวน 2 รอบ
รอบเช้า 08.30 - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และ ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์

ติดตามกำหนดการสอบผ่านเว็บไซต์ 
http://sola.kmutt.ac.th/tetet

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET)
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี