กำหนดการรับสมัคร

(TETET) กำหนดการรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists

16 ธ.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ
 Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
ภาคการศึกษาที่ 1/2563

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 

รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ถึง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 (** รับจำนวนจำกัด **)
สอบวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 (** รับจำนวนจำกัด **)
สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
ถึง วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 (** รับจำนวนจำกัด **)
สอบวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563


tetet-apr-63.jpg
หมายเหตุ:
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
และทักษะวิศวกรรมอาหารทุกคน ต้องเรียนวิชา LNG 601
2. คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษา ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS และ iBT TOEFL
3. ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ sola.kmutt.ac.th/tetet
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี