ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[ทุนรุกขพิทยพัฒน์] ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์ ระดับมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566

08 ก.ย. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง
ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์ ระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 2/2566
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2567)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 - วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566สาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร
1. สาขาวิจัยด้านพืชศาสตร์ (Plant Science)
2. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic Engineering and Automation System)
3. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)


หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครแบบ นักศึกษาใหม่ (Active Recruitment) ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน
2. ผู้สมัครแบบ นักศึกษาเก่า/นักศึกษาปัจจุบัน (Non - Active Recruitment) สมัครตรงผ่านทาง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร หรือ Email: monrudee.suk@mail.kmutt.ac.th และ eknarin.ari@kmutt.ac.th (*ส่งใบสมัครทางอีเมล หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน2วันทำการ โปรดติดต่อกลับมาอีกครั้ง)

3. วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร เป็นไปตาม กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

4. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาโท เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนรุกขพิทยพัฒน์)

5. ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัครแบบออนไลน์ ผ่านระบบรับสมัคร ยกเว้น หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษา รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้ผู้ให้คำรับรอง จัดส่งเอกสารทางอีเมล admission@kmutt.ac.th
6. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด หากเอกสารไม่ครบจะถือว่าไม่มีผลในการสมัครขอรับทุนแต่อย่างใด
7. กรณีผู้สมัครชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิการสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 470 8367

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนรุกขพิทยพัฒน์ ระดับมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ทุนรุกขพิทยพัฒน์
0.00 B
ประกาศ มจธ. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
0.00 B
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนรุกขพิทยพัฒน์
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องการชำระค่าสมัครและค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
0.00 B
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร ค่ายืนยันสิทธิ และช่องทางชำระเงิน
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
0.00 B
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
ข้อมูลติดต่อ คณะ/สาขาวิชา
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี