ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566

02 ต.ค. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
ทุนสนับสนุนหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษา 2/2566
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2567) 

สมัครเข้าศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ทุนเพชร11-THAI.png

หมายเหตุ 
1. โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ทุนสนับสนุนหลักสูตร) 2/2566 สมัครและยืนยันสิทธิได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการสัมภาษณ์ ติดต่อ คณะ/ภาควิชา

3. วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร เป็นไปตาม กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566
4. กรณีผู้สมัครชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิการสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 470 8367

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาไทย)
0.00 B
วิธีการและกำหนดการเสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
0.00 B
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาอังกฤษ)
0.00 B
โควตาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566 กลุ่มสนับสนุนหลักสูตร
0.00 B
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
0.00 B
ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท
0.00 B
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องการชำระค่าสมัครและค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
0.00 B
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร ค่ายืนยันสิทธิ และช่องทางชำระเงิน
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี