ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2563

02 ต.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษา 2/2563
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2564)
 
ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563


>> วิธีการสมัคร

สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท 2/2563
เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร

>> เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
2. ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร (ส่งเอกสารที่อีเมล admission@kmutt.ac.th)
3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
6. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี 

หมายเหตุ
การส่งหลักฐานการสมัคร (ภายใต้สถานการณ์โควิด-19) ผ่านออนไลน์เท่านั้น โดยแนบเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ยกเว้น หนังสือให้คํารับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2)
รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน เมื่อดําเนินการแล้ว ขอให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน จัดส่งเอกสารมายังสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ที่อีเมล admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาไทย)
0.00 B
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาอังกฤษ)
0.00 B
ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร
0.00 B
หลักสูตรที่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุน.pdf
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร และช่องทางชำระเงิน
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
0.00 B
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
ประกาศ มจธ. เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท
 
วิธีการและกำหนดการเสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาฯ (ทุนสนับสนุนหลักสูตร)
0.00 B
เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
Criteria on accepting lnternational schotarships and payment
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี