ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564

11 ก.พ. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
ทุนสนับสนุนหลักสูตร
ระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษา 1/2564
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564) 

ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564

วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร
2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่ภาควิชา

เอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
2. ใบสมัครทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ใบลาศึกษา หรือเอกสารราชการแจ้งความสามารถเรียนเต็มเวลา
5. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
6. เอกสารแนบอื่นๆ ถ้ามี (ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี เป็นต้น)

หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-470 8367
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาไทย)
0.00 B
กำหนดการเสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาฯ (ทุนสนับสนุนหลักสูตร)
0.00 B
ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต (ฉบับภาษาอังกฤษ)
0.00 B
หลักสูตรที่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุน
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท
 
ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร
0.00 B
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา
 
เว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี