ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(TETET) ประกาศรับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists

16 ธ.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ
Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 

โปรดติดตามกำหนดการผ่านเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetetหมายเหตุ:
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
และทักษะวิศวกรรมอาหารทุกคน ต้องเรียนวิชา LNG 601
2. คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษา ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS และ iBT TOEFL

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
ประกาศ มจธ. เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 
ประกาศ มจธ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2562
 
รายละเอียดการสมัคร
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี