กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

01 ธ.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2566
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2566)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

Graduate1-66.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2566
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก (JGSEE บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก (SIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี