ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(TETET) ประกาศรับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists

05 ก.พ. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists
(TETET)

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 

สมัครสอบได้ตั้งแต่
สมัครรอบที่ 1 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)
จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวน 2 รอบ
รอบเช้า 08.30 - 11.30 น.
รอบบ่าย 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

สมัครรอบที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม - 19 มีนาคม 2564 เวลา (รับจำนวนจำกัด)
จัดสอบในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
จำนวน 1 รอบ
เวลา 08.30 - 11.30 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

ติดตามกำหนดการสอบผ่านเว็บไซต์ 
http://sola.kmutt.ac.th/tetet
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ มจธ. เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 
เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET)
0.00 B
เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET) รอบที่ 2
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี