ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(TETET) ประกาศรับสมัครผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists

24 ก.พ. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists 
(TETET)
 
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่เป็นไป ตามประกาศ มจธ.ฯ


ติดตามกำหนดการสอบผ่านเว็บไซต์ 
คณะศิลปศาสตร์ (TETET)หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณเบญจมา ณ มหาไชย
โทรศัพท์: 02 470 8793

อีเมล: benjama.nam@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ มจธ. เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
0.00 B
TETET รอบมีนาคม
0.00 B
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
TETET รอบเมษายน
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี