ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566

08 ก.ย. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2566
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2567)

รับสมัคร
วันที่ 8 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566


สาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิจัยด้านพืชศาสตร์ (Plant Science)
2. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic Engineering and Automation System)
3. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน
2. ผู้สมัครแบบ นักศึกษาเก่า/นักศึกษาปัจจุบัน (Non - Active Recruitment) สมัครตรงผ่านทาง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร หรือ Email: monrudee.suk@mail.kmutt.ac.th และ eknarin.ari@kmutt.ac.th (*ส่งใบสมัครทางอีเมล หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 2 วันทำการ โปรดติดต่อกลับมาอีกครั้ง)

3. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนการศึกษาฯ)
4. ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัครแบบออนไลน์ ผ่านระบบรับสมัคร ยกเว้น หนังสือรับรองการเข้าศึกษา รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้ผู้ให้คำรับรอง จัดส่งเอกสารทางอีเมล admission@kmutt.ac.th
5. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TETET หรือ TOEFL iBT หรือ IELTS) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา ตามประกาศ มจธ. เรื่อง เกณฑ์คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2564
(สำหรับคะแนน TETET สามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ ได้ที่ https://sola.kmutt.ac.th/tetet)
6. กรณีผู้สมัครชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิการสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนรุกขพิทยพัฒน์ระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2566
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
0.00 B
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2564
 
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนรุกขพิทยพัฒน์
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร และช่องทางชำระเงิน
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี