ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

18 ต.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)
ภาคการศึกษา 2/2565
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)

สมัครเข้าศึกษา
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
(สมัครภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่กำหนด)

FBStepmou265_TH.png

หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน
2. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก (ตามบัญชีรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาที่กำหนด) เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาทุนการศึกษาฯ)
3. ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัครแบบออนไลน์ ผ่านระบบรับสมัคร ยกเว้น หนังสือรับรองการเข้าศึกษา รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และหนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้ผู้ให้คำรับรอง จัดส่งเอกสารทางอีเมล admission@kmutt.ac.th
4. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ (TETET หรือ TOEFL iBTหรือ IELTS หรือ Oxford Online Placement Test) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา ตามประกาศ มจธ. เรื่อง เกณฑ์คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 2564 (สำหรับคะแนน TETET สามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ ได้ที่ https://sola.kmutt.ac.th/tetet)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-8425 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนการศึกษาฯ (มจธ.-สวทช.)
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร (มจธ.-สวทช.)
0.00 B
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาทุนการศึกษาฯ (มจธ.-สวทช.)
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร และช่องทางชำระเงิน
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี