ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[(SIT) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2566 (รอบธันวาคม)

14 ต.ค. 2566 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาคการศึกษาที่ 2/2566
(รอบธันวาคม)
เริ่มการศึกษา มกราคม 2567

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ
1. การส่งหลักฐานการสมัคร แนบเอกสารผ่านระบบรับสมัครแบบออนไลน์
ยกเว้น หนังสือให้คํารับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน 2 ท่าน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร 2 ท่าน หรืออย่างละท่าน เมื่อดําเนินการแล้ว ขอให้อาจารย์ผู้เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชาในสายงาน จัดส่งเอกสารมายังสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ที่อีเมล admission@kmutt.ac.th
2. กรณีผู้สมัคร ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัครหรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร
** มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิการสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษา โดยมีผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันสมัคร ดังนี้
     - ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL(iBT) ระดับคะแนน 69 ขึ้นไป หรือ
     - ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ระดับคะแนน 5.0 ขึ้นไป หรือ
     - ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TETET ระดับคะแนน 4.0 ขึ้นไป
4. โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 470 8367
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบธันวาคม
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
0.00 B
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0.00 B
ประกาศ มจธ. เรื่องการชำระค่าสมัครและค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชําระค่าสมัคร ค่ายืนยันสิทธิ และช่องทางชำระเงิน
0.00 B
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
0.00 B
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี