ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (ทุนธรรมรักษา) ปีการศึกษา 2566

24 เม.ย. 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบ TCAS 
วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
(ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน)

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบที่ 2
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
ที่เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ยืนยันในระบบ TCAS
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี