ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษา : รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (ประเภทโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย(ครูแนะเเนว)) ปีการศึกษา 2564

27 ก.พ. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้ที่มีสิทธิ์ทำสัญญารับทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น 
ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ติดต่อสอบถาม
 
กลุ่ม facebook นักศึกษาใหม่ มจธ.
 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี