ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ (ทุกโครงการ) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565

13 พ.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ
เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ.

รอบที่ 2 โควตา (ทุกโครงการ)
ปีการศึกษา 2565

1. โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565

2. โครงการ Active Recruitment (โครงการ I am Sci) ปีการศึกษา 2565

3. โครงการ Active Recruitment (ทุนธรรมรักษา) ปีการศึกษา 2565

4. โครงการรับนักศึกษาโดยใช้สิทธิบุตรบุคลากร ของ มจธ. ปีการศึกษา 2565

5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู ปีการศึกษา 2565

6. โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ 2565

7. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 เเละกรุงเทพฯ) 2565

8. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. 2565

9. โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (ครั้งที่ 2) 2565

10. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

11. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 เเละกรุงเทพฯ) 2565

12. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม 1/2565

13. โครงการ KMUTT International Admission 2565

14. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2565

15. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะแนน GAT/PAT)


เข้าสู่ระบบรับสมัคร
Click
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี