ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ (ทุกโครงการ) : รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564

27 ก.พ. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ)
รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564


1.โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK


2.โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

3.
โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1)
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

4.โครงการรับนักศึกษาโควตา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

5.โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี (ประเภทโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย(ครูแนะเเนว))
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

6.โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

7.โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

8.โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

9.โครงการ Active Recruitment 
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK


10.โครงการ Active Recruitment
ค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร (ความร่วมมือ มจธ. - ปตท.) 
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

11.โครงการ Active Recruitment (ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK


12.โครงการ Early Admission for International Programs @ KMUTT 
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

13.โครงการ Active Recruitment (จากโครงการ I am SCI)
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

14.
โครงการ Active Recruiment วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาดิจิทัลเทคโนโลยี (ครั้งที่ 1)
ดูรายชื่อที่ : CLICK LINK

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี