กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (TCAS 64)

10 ต.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

KMUTT-TCAS64-01.png

KMUTT-TCAS64-01-1.png

KMUTT-TCAS64-02.png

KMUTT-TCAS64-03.png

KMUTT-TCAS64-04.png

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี