ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 2) ปีการศึกษา 2565

10 ม.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกดําเนินการดังนี้ (ผู้ที่สมัครและชําระค่าสมัครสาขาที่ 1 และมีเลขที่ใบสมัครไม่ต้องดําเนินการสมัครใหม่)
1. ผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร และ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันจันทร์ที่ 10 - วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิในการสอบ)
** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน E-mail**
2. ชำว อบ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชาระค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี