ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัคร) รอบที่ 1 โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2566

28 ธ.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ 6, 7 และ 8 มกราคม 2566
 
"รูปแบบการจัดสอบ เวลาสอบ และข้อมูลผู้ประสานงานดูรายละเอียดได้ที่ท้ายประกาศรายชื่อ"

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี