ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 2) ปีการศึกษา 2563

13 ม.ค. 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร แล Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันจันทร์ที่ 13 - วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

** รหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครแจ้งผ่าน SMS หรือ E-mail**

เอกสารการสมัครนำมาวันสอบ มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาผลการเรียน 5 เทอม
3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
4. แฟ้มสะสมผลงาน (กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม)
5. ใบเสร็จชำระค่าสมัคร


มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการสมัครเข้าระบบรับสมัคร
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
ประกาศมีสิทธิ์สอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
ประกาศมีสิทธิ์สอบ คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี